HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 Olympic Pirates Deurne - Borgerhout

                  2017 - 2018                          

 

Dit huishoudelijk reglement bevat een aantal bepalingen van praktische aard

voor spelers, ouders, begeleiders en trainers.

De trainers en begeleiders zijn verantwoordelijk dat deze afspraken

gerespecteerd worden. Bij het niet naleven van deze regels kan de trainer

een sanctie treffen in de vorm van disciplinaire schorsing tijdens wedstrijden.

Dit reglement kan worden gewijzigd in een bestuursvergadering.

 

De missie van Olympic Pirates Deurne - Borgerhout is in de eerste plaats het opleiden van goede voetballers.

Buiten technische, fysieke en tactische aspecten houdt dit ook het volgende in:

 

- Leren spelen van een eerlijk spel, waarbij eervol spelen belangrijk is.

- Leren respecteren van tegenstanders en spelleiders.

- Leren verliezen en leren relativeren van goede en slechte resultaten.

- Leren leven met discipline.

- Plezier hebben in wat je doet, voetbalvreugde bewaren.

 

Concreet betekent dit dat we aandacht vragen voor volgende afspraken:

 

AANWEZIGHEDEN:

 

- Om misverstanden te vermijden, is het belangrijk om regelmatig de

   trainingen te volgen (wordt bijgehouden door trainer).

- Bij afwezigheid wordt de trainer vooraf verwittigd per telefoon. Indien de

   trainer niet bereikbaar is, wordt de jeugdcoördinator verwittigd.

- Iedereen is tijdig aanwezig voor de trainingen en wedstrijden. De trainer deelt

   de juiste tijdstippen mee.

- De spelers begeven zich gezamenlijk en onder begeleiding van de trainer naar

   het oefenveld. Geen enkele speler betreedt het oefenveld zolang er spelers van

   een ander team actief zijn. Niemand verlaat de training zonder toelating van de trainer.

VERZORGING:

 

- Doe horloges en andere voorwerpen (oorbellen, piercings) uit, die een gevaar

  vormen voor jezelf en anderen.

- Let op je voeding.

- Vertel je trainer of je eventueel nog andere sporten beoefent (school),

  hij kan dan overbelasting voorkomen.

- Elk kwetsuur, hoe klein ook, dient voor de wedstrijd of training gemeld te

  worden aan de trainer.

DISCIPLINE:

- De trainer wordt steeds aangesproken als “trainer” of “coach”.

 

- Beleefdheid is vereist tegen elke clubverantwoordelijke, we vinden het

   belangrijk een hand te geven bij aankomst en vertrek.

 

- De omheining is geen zitplaats, de netten zijn evenmin klimrekken.

 

- Het gebruik van obscene en beledigende taal is verboden. Het is een

   jeugdspeler ten strengste verboden te roken of alcoholische dranken te

   gebruiken binnen de accommodaties van de club.

 

- In geval van ziekte wordt duidelijk en ondubbelzinnig de duur van de

   afwezigheid doorgegeven.

 

- Na een wedstrijd wordt onder leiding van de afgevaardigde op een

   ordentelijke manier de gebruikte kledij ingezameld, de spelers houden zich

   aan de organisatie die de afgevaardigde hier oplegt.

 

- Als de trainer of afgevaardigden het woord nemen, zwijgen alle spelers tot

   hen toestemming wordt gegeven om te reageren.

 

- Spelers die aangeduid worden voor een wedstrijd, hoger dan hun eigen

   niveau (gewestelijk naar provinciaal) en om welke reden dan ook verzaken aan deze wedstrijd,        komen de week daarop niet in aanmerking voor een selectie met het eigen team.

 

- Elke speler en ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de

   trainer/afgevaardigde te melden. Indien nodig kan men zich wenden tot de

   jeugdcoördinator. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet

   verleiden om de club op een negatieve manier in het daglicht te stellen.

 

KLEEDKAMERGEDEELTE:

 

- Bij aankomst van training of wedstrijd begeeft de speler zich onmiddellijk naar

  de kleedkamers.

 

- Na de training begeleidt de trainer de spelers naar de kleedkamer.

 

- De schoenen worden buiten uitgedaan en proper gemaakt.

 

- Na een wedstrijd kan men de schoenen aanhouden tot in de kleedkamer.

 

- Elke ploeg krijgt tijdens de trainingen een vaste kleedkamer toegewezen

  waarvoor zij de verantwoordelijkheid draagt.

 

- Zowel in de kleedkamer als in de gang is rumoer ongewenst.

 

- Tijdens het douchen draagt iedereen badslippers.

 

- Er wordt van de spelers verwacht dat ze zich gedragen in de kleedkamers

  zowel voor als na de training en wedstrijd.

 

  Elke speler ruimt zijn eigen spullen op en heeft respect voor het materiaal van anderen.

 

- De trainer controleert of de spelers die van dienst zijn, de kleedkamer

   netjes hebben gepoetst.

 

- De trainer dooft de lichten en sluit de kleedkamer af.

 

RECEPTIE:

- Na de wedstrijd worden de trainers, afgevaardigden en bestuursleden

  verwacht in de receptieruimte en dit samen met de scheidsrechter.

 

- Toegang tot de receptieruimte is niet toegelaten voor spelers, ouders en

  andere supporters.

MATERIAAL:

- Iedere speler is op training steeds in het bezit van een opgepompte bal,

  voetbalschoenen (multistuts) aangepast aan het terrein. (kunstgras)

 

- Zoekgeraakte ballen worden onmiddellijk gezocht. De club verstrekt maar één

  bal per seizoen en is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

 

- Iedere speler zorgt ervoor dat zijn uitrusting in goede staat verkeert, tevens

  dat zijn voetbalschoenen goed onderhouden zijn.

 

- Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan in uitgangskledij met de sporttas van de club.

 

- Bij bewuste beschadiging van het materiaal dient de speler zelf voor

   vervanging in te staan.

 

- De club is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van

   persoonlijke materialen. Deze kunnen steeds opgeborgen worden in de kantine

   en de kleedkamer dient afgesloten te worden door de trainers.

 

- Het trainersmateriaal dient steeds terug opgeborgen te worden.

SANCTIE:

 

- De sanctie wordt bepaald door de trainer in samenspraak met de jeugdcoördinator.

 

- Ongecontroleerd geweld of agressie wordt bestraft met onmiddellijke

   verwijdering van het terrein en eventueel een schorsing door de club nadien.

 

- Gele en rode kaarten voor herhaaldelijk protest of ongeoorloofd brutaal spel

  worden gesanctioneerd met uitsluiting voor wedstrijden en/of trainingen.

ROL VAN DE OUDERS:

- Zorg ervoor dat de speler voldoende rust krijgt.

 

- Geef uw steun bij tegenslag of mindere prestatie.

 

- Dwing ze nooit om uw ambitie waar te maken

 

- help de kinderen om vertrouwen te krijgen

 

- Steun ze door zoveel mogelijk wedstrijden te bezoeken.

 

- Laat het coachen over aan de trainer, zo komt er geen misverstand.

 

- Steeds opbouwende houding tegenover scheidsrechters, tegenspelers en

   andere ouders of supporters.

  • Ook na de wedstrijd (gewonnen of verloren).

 

- Negatieve uitspraken of afbrekende kritiek schaden de club, bij herhaaldelijk

   kritiek zal er opgetreden worden met sancties.

 

- Brengevenwicht tussen de sporteisen en de behoefte van het gezin en de school

 

- Zijn er probleempjes, signaleer ze dan na de wedstrijd of training.

 

DE JEUGDTRAINERS:

- De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor de trainingen en rapporteert deze aan jeugdcoördinator.

 

- Hij is eveneens de eerste controleur op de naleving van het huishoudelijk reglement.

JEUGDCOORDINATOR:

- De jeugdcoördinator(s) en de trainers zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van de ploegen.

© 2019 Olympic Pirates Deurne - Borgerhout

Website verantwoordelijke: Benny van Loon - bennyvanloon@skynet.be – 0488/40 85 03